Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

Artikel 1 Werkingssfeer

Werving & selectie voor directe indiensttreding is de opdracht waarbij Plus IT BV één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert.

a. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door Plus IT BV bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.

b. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke
tewerkstelling van een door Plus IT BV geïntroduceerde kandidaat (bijv. als
opdrachtnemer, als vennoot of als detacheringskracht etc.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

c. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft
gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Plus IT BV
geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 2 Honorarium

a. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door
Plus IT BV aan opdrachtgever een honorarium van 2o% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

b. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, zoals de door
Plus IT BV aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek en een vol jaar. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiebijslag, leaseauto, en een dertiende maand.

Artikel 3 Overige kosten

De opdrachtgever is, buiten het honorarium, bij succesvolle vervulling geen kosten ten
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Plus IT BV verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen Plus IT BV en de opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid

Plus IT BV is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om
geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de
opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Plus IT BV geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze
arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever
verantwoordelijk. Plus IT BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Plus IT BV is aangedragen.

Artikel 5 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6 Facturering en betaling

a. Het honorarium bij een werving & selectieopdracht wordt aan de opdrachtgever gefactureerd 14 (veertien) dagen vóór de datum van indiensttreding van en/of
de datum waarop de werkzaamheden aanvangen door, de door Plus IT BV geselecteerde kandidaat.

b. De betalingstermijn van door Plus IT BV verzonden facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens Plus IT BV op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

c. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Plus IT BV een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Plus IT BV de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 7 Einde opdracht

Een opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door de opdrachtgever of Plus IT BV en – indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens Plus IT BV m.b.t. door Plus IT BV bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Artikel 8 Rechtskeuze en geschillen

De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de prijsaanbieding of offerte van Plus IT BV worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij – indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Lelystad bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.