Privacyverklaring PlusIT BV

Algemeen
Deze algemene privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door PlusIT . De verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door, of in opdracht van PlusIT worden gebruikt.

De gegevens van PlusIT zijn:
Plus IT detachering & recruitment
Ijsselmeerdijk 1
8221 RC Lelystad
Telefoon: 0320 430 430

1 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij u om persoonsgegevens. PlusIT houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegd is. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring.

De website van PlusIT BV kunt u bezoeken zonder informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Dat zijn voorbeelden van persoonsgegevens.

PlusIT BV legt gegevens van u vast in het kader van haar dienstverlening. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door u aangedragen gegevens juist en up-to-date zijn. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om u in ons backoffice systeem op te kunnen nemen als u via ons gedetacheerd wordt, maar ook om contact met u op te nemen (telefonisch, per email of per post) met betrekking tot voor u relevante informatie. Uw gegevens zijn niet alleen belangrijk voor ons omdat we met uw gegevens onze overeenkomsten met u kunnen opstellen en uitvoeren, maar ook omdat we daarmee aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Zo moeten we voldoen aan de identificatieplicht door te controleren of u bent wie u zegt dat u bent en bewaren we een kopie van u ID-kaart of paspoort. Ook zijn we bijvoorbeeld verplicht gegevens door te geven aan de Belastingdienst in verband met de Wet op loonbelasting.

Wij verzamelen/ in de volgende gevallen gegevens van u:
• als u solliciteert en uw sollicitatie is aan ons gericht.
• als een opdrachtgever bij ons een plaatsingsaanvraag voor uw specialisme doet, wordt uw naam, voorletters, roepnaam, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer doorgegeven. Wij gebruiken deze om uw plaatsing voor te kunnen bereiden en om contact met u op te kunnen nemen.

Een aantal gegevens vragen we op in het kader van het werkgeverschap, zoals: roepnaam, voorvoegsels, achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, straat, huisnummer, postcode, plaats, land, telefoonnummer, emailadres. We nemen ze op in ons backofficesysteem en we kunnen daarmee bijvoorbeeld contact met u opnemen, uw detacheringsovereenkomst opstellen en uw salaris verwerken. Ook worden een aantal van deze gegevens doorgestuurd naar het digitaal urenportaal, zodat u daarin uw gewerkte uren kunt invullen.

Als u de detacheringsovereenkomst komt tekenen, maken we een kopie van uw paspoort of ID-kaart met BSN en vragen we u een loonbelastingverklaring in te vullen en een formulier te controleren waarop uw gegevens staan die we al van u hebben gekregen. U geeft uw rekeningnummer op zodat we u kunnen uitbetalen;

Uw gegevens bewaren we tot 7 jaar na het einde van u dienstverband, tot het einde van dat kalenderjaar. U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van PlusIT BV (mits hier geen wettelijke bewaartermijn voor geldt). Neem hiervoor contact op per email via  info@plusit.nl of schriftelijk: PlusIT B.V. IJsselmeerdijk 1, 8221 RC Lelystad.

2. Sollicitatieprocedure
U stuurt ons per email of per post uw CV, voorzien van een motivatiebrief.
Na uw sollicitatie ontvang u een bevestiging per email dat wij de brief/mail ontvangen hebben.
PlusIT BV behandelt uw persoonlijke gegevens bij een sollicitatieprocedure vertrouwelijk en zorgvuldig. Alle gegevens die door u verstrekt worden, blijven in het bezit van PlusIT BV en zijn niet inzichtelijk voor derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij PlusIT BV. Als u solliciteert gaat u er mee akkoord dat uw gegevens tijdelijk worden bewaard.
Wij streven ernaar om kandidaten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na sluiting van de vacature, per email een reactie te geven.

2.1 Referenties
Voor sommige functies willen wij, ter ondersteuning van de selectie, enkele referenten raadplegen. Deze benaderen wij alleen met uw toestemming.

2.2 Beslissing
U wordt persoonlijk geïnformeerd of u een detacheringsovereenkomst wordt aangeboden of dat u bent afgewezen. Hebt u hierover nog vragen? Neem dan contact met ons op.

2.3 Doorgifte van persoonsgegevens
PlusIT BV geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij uw plaatsing betrokken zijn. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien dit wettelijk is vereist.
Als u bij ons in dienst bent, worden uw gegevens opgeslagen en gebruikt in ons backofficesysteem.

De personen die bij uw plaatsing betrokken zijn vaak uw leidinggevende die de uren goedkeurt en de persoon die de plaatsingsaanvraag bij ons doet. Ook kan een controller van PlusIT eventueel, indien noodzakelijk, toegang tot uw gegevens hebben.
Ook de salarisadministratie krijgt een aantal van uw persoonsgegevens, omdat zij de uitbetaling van het salaris doen. Ze krijgen van ons maandelijks een bestand waarin uw naam, banknummer en salaris zijn opgenomen en het aantal uren dat u gewerkt hebt.

3 Bewaartermijn gegevens
PlusIT bewaart uw gegevens waaronder uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens langer te bewaren.

Soms leiden verschillen in regelgeving namelijk tot verschillen in bewaartermijnen. PlusIT zal persoonsgegevens die volgens de AVG vernietigd moeten worden, maar volgens andere wetgeving nog wel bewaard moeten blijven, dusdanig bewaren dat toegang door onbevoegden is uitgesloten.

3.1 Beveiliging
De gegevens die u aan PlusIT BV verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. PlusIT BV handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing van, openbaarmaking van of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Een aantal van uw gegevens zijn ook zichtbaar voor de afdeling waar u voor werkt, namelijk voor degene die uw uren goedkeurt (waarschijnlijk uw leidinggevende), voor degene die verantwoordelijk is voor de plaatsingsaanvragen en voor de eventueel budgetverantwoordelijke en/of controller. Zij hebben geen toegang tot uw inloggegevens en online documenten zoals uw loonstroken, maar zien in hun omgeving uw naam, contactgegevens, de plaatsingsgegevens en de gewerkte uren en urendeclaraties met eventuele onkostendeclaraties. De einddatum van uw detacheringsovereenkomst is opgenomen, zodat ze bij het inplannen/van aanvragen over een verlenging van uw plaatsing kunnen zien of dat nog mogelijk is binnen uw detacheringstermijn. Het is nodig dat zij inzage hebben, omdat zij uw uren goedkeuren eventueel uw plaatsing verlengen.

4 Wijzigingen
PlusIT BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.