Algemene Voorwaarden IT Detachering, Detavast en Werving & Selectie PlusIT

Art. I Opdracht

1 Alle aanbiedingen van de Besloten Vennootschap PlusIT (verder te noemen PlusIT of opdrachtnemer) zijn vrijblijvend en vervallen op de datum genoemd in de offerte, doch uiterlijk 30 dagen na offertedatum

2 Een opdracht komt tot stand door de ondertekening van een (mantel)overeenkomst, schriftelijke of mondelinge opdracht of het niet binnen 24 uur negatief reageren op een opdrachtbevestiging.

3 De opdrachtgever heeft het recht een afspraak voor het uitvoeren van werkzaamheden uiterlijk veertien (14) werkdagen voor de geplande uitvoering kosteloos te annuleren, daarna tot 7 dagen is 10 % van de verwachte omzet van de eerste maand verschuldigd en bij annulering binnen 7 dagen 50 % van de verwachte maandomzet

Art. II Prijzen

1 Alle prijzen zijn exclusief btw.

2 De werkzaamheden van PlusIT worden gefactureerd in overeenstemming met het overeengekomen tarief.

3 Wanneer van tevoren een vaste prijs voor de opdracht is overeengekomen, is wijziging van die prijs slechts mogelijk in geval van een schriftelijk bevestigde wijziging van de opdracht, behoudens het bepaalde in artikel II lid 4.

4 PlusIT heeft het recht haar dagtarief, uurtarief of de overeengekomen vaste prijs aan te passen.

Art. III Gegevens

1 De gegevens die een opdrachtgever in het kader van de opdracht aan PlusIT verstrekt, dienen volledig en juist te zijn.

2 De schriftelijke vastlegging van de werkzaamheden wordt eigendom van de opdrachtgever. PlusIT behoudt daarvan een kopie die niet aan derden zal worden verstrekt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of zonder een wettelijke verplichting daartoe.

3 Bij PlusIT blijven de Intellectuele Eigendomsrechten op de door of namens haar ontwikkelde algemene normen, methoden, plannen, rapportagevormen, (berekening)programma’s, modellen, etc. berusten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, buiten de opdracht, van deze bescheiden en kennis gebruik te maken of deze op enige wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Art. IV Overmacht

Indien PlusIT ten gevolge van omstandigheden waarop zij geen invloed heeft niet in staat is haar werkzaamheden conform de opdracht te verrichten, kan zij de opdracht opschorten, geheel of gedeeltelijk annuleren of wijzigen. PlusIT kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden, indien ze haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolge van een gebeurtenis buiten haar macht die redelijkerwijs niet voorzien kon worden.

Art. V Toeslagen onregelmatige uren

De volgende toeslagen zullen bij onregelmatige uren in meerdering worden gebracht op het standaard uurtarief:

De toeslagen voor de maandag tot en met de vrijdag zijn:

– over de uren meer dan 8 uur per dag tussen 06.00 en 18.00 uur +15%

– over de uren van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 tot 24.00 uur +25%

– over de uren van maandag t/m vrijdag tussen 00.00 en 06.00 uur +50%

De toeslagen voor het weekend zijn:

– over de uren van zaterdag 00.00 uur tot 06.00 uur +100%

– over de uren van zaterdag 06.00 uur tot 18.00 uur +150%

– over de uren van zaterdag 18.00 uur tot 24.00 uur +200% –

over de uren van zondag 00.00 uur tot 24.00 uur +200%

Art. VI Aansprakelijkheid

1 Wanneer de opdrachtgever meent dat er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden van PlusIT dient de opdrachtgever PlusIT daarvan, op straffe van verval van haar aanspraken, onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

2 Zowel PlusIT als diegenen die een functie vervullen in de uitvoering van haar werkzaamheden zijn niet aansprakelijk voor de uitvoering van de uit deze opdracht voortvloeiende, of met de beëindiging verband houdende schade voor de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart zowel PlusIT als door haar ingeschakelde derden tegen aanspraken terzake van derden.

3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4 De aansprakelijkheid van PlusIT is beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans dat gedeelte van de laatste 6 maanden.

5 De aansprakelijkheid van PlusIT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed.

6 PlusIT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7 Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Art. VII Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.

3. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. VIII Verbod tot overname medewerkers/inleenkrachten

Opdrachtgever zal tot een periode van een jaar nadat de tewerkstelling via PlusIT is beëindigd de via PlusIT te werk gestelde medewerker gedetacheerde noch rechtstreeks, noch via derden te werk stellen op eigen projecten dan wel projecten van derden. Bij schending van dit artikel door opdrachtgever is opdrachtgever een direct opeisbare boete/(schade)vergoeding van € 15.000,- ex BTW verschuldigd aan PlusIT.

Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen desgewenst, na 2 jaar afgeronde en betaalde detachering van de medewerker/gedetacheerde, met elkaar een (financiële) afspraak maken over een eventuele overname van de medewerker/gedetacheerde,

Art. IX Geschillen

Op de verhoudingen tussen opdrachtgever en PlusIT is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland

Art. X Geheimhouding

1 Partijen zijn verplicht informatie omtrent elkaar en elkaars organisatie en bedrijfsactiviteiten te behandelen als vertrouwelijke informatie. Partijen zullen daartoe alle noodzakelijke of in redelijkheid wenselijke maatregelen treffen.

2 De in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht is op gelijke wijze van toepassing op al het personeel van partijen en alle door hen ingeschakelde derden.

Art. XI Duur van de opdracht

De opdracht is geldig voor de overeengekomen periode en blijft ook doorlopen indien de opdrachtgever haar werkzaamheden moet staken door verslechtering van weersomstandigheden zoals bij vorst, sneeuw, onweer, wind, warmte e.d.

Art. XII Beëindiging van de opdracht

1 Opzegging van de opdracht kan, behoudens de in de opdracht genoemde algemene rechten en plichten, alleen geschieden tegen de overeengekomen einddatum, met een opzegtermijn van 14 werkdagen.

2 De opdracht kan opgezegd worden indien een van de partijen in ernstige mate tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen en de tekortkoming niet binnen een door de andere partij gestelde redelijke termijn wordt hersteld.

3 Partijen zijn gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te ontbinden indien de wederpartij in surséance van betaling verkeert of een aanvraag daartoe doet, dan wel in staat van faillissement verkeert of een aanvraag daartoe wordt gedaan.

4 Opzegging laat de voor de opdrachtgever al tegenover PlusIT ontstane (financiële) verplichtingen onverlet.

5 Een beëindiging dient met redenen omkleed per aangetekende brief aan de andere partij te worden medegedeeld, onder vermelding van de datum van beëindiging van de opdracht.

Art. XIII Slotbepalingen

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten aan of overeenkomsten met PlusIT.

2 Wijzigingen gelden uitsluitend indien schriftelijk en door beide partijen ondertekend overeengekomen.

3 Deze overeenkomst is niet overdraagbaar zonder toestemming van PlusIT.

4 Indien een bepaling uit deze voorwaarden dan wel een bepaling in de tussen partijen gesloten overeenkomst niet geldig is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van ongeldige bepaling rekening zal worden gehouden.